Taktika


V této fázi čeká skupinu diskuze o vizi budoucnosti, volba strategie, taktiky a stanovení cílů pro transformativní akci. Aktivity navazují na třetí fázi imaginace, kde studující spolu s pedagogem*gožkou kreativně rozšiřovali*y představivost o alternativních vizích a možných scénářích. Zatímco třetí fáze se zaměřuje na abstrakci a kreativní myšlení, čtvrtá fáze v rámci spirály vede účastníky*ice k syntéze poznatků, volbě ideálního scénáře budoucího vývoje, identifikaci pákových bodů systému a jeho představitelů a ke kritickému zhodnocení občanských možností změnit situaci.


Fáze sestává z pěti etap, které studující provedou procesem plánovaní akce. Výstupem této fáze je participativně prodiskutovaný a kriticky zhodnocený návrh společné akce, která v situaci pozičně ovládané protihráči přináší konkrétní změnu, a překračuje tak původní občansko-kompetenční limit skupiny žáků*ček.


Etapy fáze a otázky:


1. Volba budoucího příběhu

Skupina ve třetí fázi vygenerovala řadu představ o ideální vizi budoucnosti. Nyní je potřeba v diskuzi vybrat tu vizi, která bude nejlépe reprezentovat zájmy, potřeby a touhy skupiny. Vize, byť jakkoliv ambiciózní a alternativní, musí být též představitelně dosažitelná a akceptovatelná skupinou. V této etapě se opíráme o výstupy z druhé fáze a klademe důraz na diferenciaci mezi naivní a kritickou nadějí.


 • Kterou podobu budoucnosti si přejeme?
 • Kterou podobu chceme naopak oddálit?
 • Pro který z příběhů a vizí se společně rozhodneme?


2. Hledání pákových bodů systému a jeho aktérů

Nyní se skupina se znalostí hlavních představitelů systému, které si rozkryla v druhé fázi sociální analýzy, zamyslí, kde jsou achillovy paty systému a kde jsou takzvané „pákové body“, tedy ta místa systému, která je možné konfrontovat a očekávat největší dopad na změnu systému.


 • Kde jsou v systému pákové body? Jaké změny by mohly umožnit pohyb systému?
 • Kdo jsou naši spojenci a naši protihráči? Jaké jsou jejich skutečné krátkodobé a dlouhodobé zájmy? O kterých aktérech se potřebujeme dozvědět více informací?


3. Kritické zhodnocení vlastních možností

Pro přípravu správné taktiky je důležité, aby si skupina před plánem akce kriticky zhodnotila vlastní síly, možnosti a slabé stránky. V této fázi je také velmi podstatné spojit skupinu s člověkem nebo organizací, která již podobné aktivity ve veřejném prostoru dělala a uspěla. Podle výzkumů to bývá pro mladé lidi impulsem k vlastní občanské angažovanosti.


 • Jaké jsou naše silné a slabé stránky?
 • Kde jsou silné a slabé stránky protistrany?
 • Co je to, co nás limituje, abychom směřovali*y k naší vizi?
 • Jak se můžeme připravit na střet s limitem a protihráčem?
 • Jaká spojení s druhými potřebujeme posílit? Jakou vlastnost potřebujeme posílit?
 • Čí zkušeností se můžeme inspirovat?


4. Volba strategie a taktiky

Skupina již ví, co chce prosazovat, ví, kdo jsou držitelé moci a statu quo, zná jejich i své silné a slabé stránky. V této etapě skupina plánuje společnou akci, kde bude formulovat své představy o budoucnosti a o změně, ke které by mělo dojít. Akcí mladí lidé vstoupí do veřejné debaty. Akce a její příprava je zcela stěžejní moment pedagogiky osvobození, kdy z počátku umlčená skupina aktivně formuluje své zájmy vůči těm, kteří*ré mají moc a ne vždy ochotu tyto hlasy vyslyšet.


 • Jaké akce si k tomuto tématu umíme představit? Jakou akci můžeme připravit, abychom občansky vyjádřili*y alternativní vizi budoucnosti?
 • Jaká kritéria a hodnoty by naše akce měla naplňovat?
 • O jaké své silné stránky se můžeme během realizaci akce opřít? A jaké slabé stránky nás budou naopak omezovat?
 • Jaké můžeme očekávat protiakce a jak se na ně připravit?
 • Jaké může mít naše akce nezamýšlené důsledky a jak je ošetřit?
 • Jaké budou naše kroky, pokud naše taktika selže?


5. Příprava na akci

V závěrečné etapě čtvrté fáze skupina zvažuje již zcela konkrétní otázky spojené s akcí a s nastavením společných pravidel pro akci.


 • Kdo se chce zapojit? Jaké z rolí budeme potřebovat?
 • Co k akci potřebujeme? – procesní, hmotné a právní podmínky akce
 • Jakou alternativu nabídneme těm členům*kám skupiny, kteří*ré se nechtějí aktivně zapojit?
 • Kdo bude dělat co, kdy a jak?


Procesy na straně studujících

 • Definují vlastní alternativní vizi společnosti a volí kolektivní cestu k jejímu prosazování ve veřejném prostoru.
 • Kriticky zvažují otázky naděje na změnu a odvahy čelit přesile.
 • Uvažují o problému z mnoha úhlů pohledu a odolávají lákavým a naivním rychlým závěrům.
 • Rozumí systému, a proto rozpoznají možné pákové body v něm.
 • Zvažují dlouhodobé, krátkodobé a nezamýšlené důsledky akcí.
 • Rozlišují transformativní (ve vztahu k vizi) a adaptivní strategie.


Procesy na straně vyučujících

Cílem pedagogické práce není studující limitovat, odrazovat nebo naopak motivovat k falešným nadějím, ale z pozice kritického přítele upozorňovat na možné aspekty, problémy a překážky zvolené akce.

 • Podporují hledání skupinové shody na alternativní vizi budoucnosti.
 • Otevřeně upozorňují na problematiku naděje naivní a naděje kritické.
 • Podporují studující v identifikaci pákových bodů systému.
 • Podporující studující v identifikaci klíčových protihráčů a spojenců a jejich motivací systém udržovat nebo měnit.
 • Podporují studující v kritickém a reálném zhodnocení sil skupiny.
 • Podporují studující v zorganizování setkání s inspirativními představiteli*kami spojenců.
 • Otevřeně nastolují téma občanské odvahy.
 • Připravují skupinu na možnost neúspěchu a předvídají jeho scénář.
 • Podporují skupinovou dynamiku a rozložení rolí studujících ve skupině.